Sr. No Faculty Name Marine/ Non-Marine DOB DOJ
1 Capt. Sureen Narang Marine 11-Apr-1962 05-Aug-2014
Sr. No Faculty Name Marine/ Non-Marine DOB DOJ
1 Mr. Mahesh Subramanian Marine 11-Oct-1973 01-Dec-2009
2 Capt. Jairaj Nakhwa Marine 12-Sep-1951 01-Dec-2009
3 Mr. T.P.S. Bhamra Marine 13-Aug-1972 01-Feb-2013
4 Capt. Santosh Pandey Marine 16-Feb-1970 01-June-2018
5 Capt. Krishna V. Phatak Marine 15-Sep-1956 01-Mar-2012
6 Capt. Aley Nabi Rizvi Marine 03-May-1973 11-Jul-2012
7 Mr. C. Maheshwar Marine 13-Feb-1958 01-Oct-2011
8 Mr. Vijay Chavan Marine 10-Nov-1962 15-Oct-2012
9 Capt. A.R. Murthy Marine 15-Sep-1959 03-Sep-2012
10 Capt. Anthony M. Fernandes Marine 20-Oct-1971 01-Aug-2017
11 Capt. Rengarajan Gopalakrishnan Marine 29-Mar-1974 21-Jun-2014
12 Capt. Keith J Miranda Marine 28-Sep-1954 20-Oct-2015
13 Capt. Sudhir Chandra Rai Marine 30-Oct-1961 03-Apr-2017
14 Capt. Shailendra Kumar Rai
Discontinued from 30 Nov 2018
Marine 05-Oct-1975 09-Apr-2018
15 Mr. Yogesh Amar Chonkar Marine 11-Feb-1980 02-Jul-2018
16 Mr. Murikkoli Chandran Marine 06-Nov-1956 01-Sep-2014
17 Mr. Sunil Vadgaonkar Marine 18-Mar-1958 07-Feb-2016
18 Dr. Prakash Arjun Birhade Non-Marine 02-Dec-1969 05-Jan-2015
19 Mr. Ghulam Moinuddin A.R. Ansari Non-Marine 14-Oct-1967 11-Mar-2013
20 Mr. Shashi Kant Sharma Non-Marine 01-Sep-1985 06-Mar-2014
21 Ms. Parnita Rasal Non-Marine 30-Mar-1987 07-Jan-2016
22 Mr. Mahesh Kulkarni Non-Marine 07-May-1987 06-Sep-2011
23 Ms. Sweta Singh Non-Marine 19-Feb-1994 22-Mar-2018
24 Mr. Ashok Gangurde Non-Marine 12-Nov-1973 11-Aug-2009
25 Ms. Salini Krishnan Non-Marine 12-Sep-1979 11-Oct-2018
Sr. No Faculty Name Marine/ Non-Marine DOB DOJ
1 Mr. Balwant Paswan Marine 25-Jun-1985 01-Jul-2010
2 Mr. Omprakash Pal Marine 22-Sep-1953 10-Aug-2011
3 Mr. Parag Joshi Marine 01-Oct-1978 02-Jul-2012
4 Mr. Hariom Singh Marine 20-Jun-1978 08-Nov-2011
5 Mr. Omkar Nath Mishra Marine 01-Jan-1969 01-Jul-2010
6 Mr. Nitin Kumar Patel Marine 24-Jul-1966 01-Mar-2010
7 Mr. Dinesh Kharat Marine 19-Sep-1969 01-Jul-2012
8 Mr. Manmohan V. Krishnan Marine 25-Nov-1954 01-Sep-2013
9 Mr. Dinesh Kr. Rai Marine 30-Jul-1976 23-Oct-2013
10 Mr. Narayan Poojary Marine 01-Jun-1955 16-May-2014
11 Mr. Tukaram Bhosle Non-Marine (Indian Navy) 28-Oct-1957 01-Dec-2015
12 Mr. Birendra B.S. Yadav Non-Marine (Indian Navy) 05-Oct-1963 01-Jul-2011
13 Mr. Basant Kumar Sharma Non-Marine (Indian Navy) 12-Oct-1960 01-Aug-2011
14 Mr. Baldev Raj Non-Marine (Indian Navy) 01-Apr-1958 02-Sep-2009
15 Mr. Tarsem Chand Non-Marine (Indian Navy) 02-Dec-1959 01-Jan-2011
16 Mr. E.S. Krishnan Kutty Non-Marine (Indian Navy) 25-Jul-1963 01-Apr-2013
17 Mr. Brundaban Barik Non-Marine (Indian Navy) 11-Mar-1962 14-Aug-2017
18 Mr. Mahendra Dutt Sharma Non-Marine (Indian Navy) 10-May-1966 22-Sep-2017
19 Mr. Suresh Prajapati Non-Marine (Indian Navy) 01-Sep-1972 01-Aug-2017
20 Mr. Jitendra Ram Non-Marine (Indian Navy) 10-Aug-19602 08-Aug-2017
21 Mr. Raju Gite Non-Marine 01-Jun-1969 03-Feb-2014
22 Mr. Ganesh Shetye Non-Marine 23-Jun-1976 17-Aug-2009
23 Mr. Mangesh Gaikwad Non-Marine 01-May-1974 06-Apr-2011
24 Mr. Manoj Ghare Non-Marine 09-Jul-1991 04-Jul-2011
25 Mr. Datta Paigude Non-Marine 01-Jun-1977 17-Oct-2011
26 Mr. Nitin Ghare Non-Marine 05-Mar-1984 01-Mar-2011
27 Mr. Darshan Malkar Non-Marine 14-Jun-1993 01-Oct-2013
Sr. No Faculty Name Marine/ Non-Marine DOB DOJ
1 Mr. Ajit Kumar K.T Marine 31-Jul-1962 01-May-2012
2 Capt. Sarat Kumar Chembukkavu Narayanan Marine 17-Mar-1968 02-Jul-2018
3 Mr. Pankaj Dalvi Marine 22-May-1973 12-Jan-2016
4 Mr. Mohammed Abdul Saleem Marine 22-May-1964 14-Jul-2012
5 Capt. Sanjay Trimbak Nighojkar Marine 25-Sep-1952 24-Sep-2018
6 Dr. J.M. Mehta Non-Marine 30-Nov-1946 01-Jan-2018
7 Mr. Indra Narang Non-Marine 16-Jul-1955 01-Sep-2014
8 Mrs. Pinky Roy Non-Marine 08-Sep-1973 05-Apr-2016