Sr.No Faculty Name Marine/ Non-Marine DOB DOJ
1 Capt. Sureen Narang Marine Apr-1962 Aug-2014
Sr. No Faculty Name Marine/ Non-Marine DOB DOJ
1 Mr. Mahesh Subramanian Marine Oct-1973 Jul-2009
2 Capt. Jairaj Nakhwa Marine Sep-1951 Jul-2009
3 Capt. Sarat Kumar Marine May-1968 Apr-2011
4 Capt. Krishna Phatak Marine Sep-1956 May-2012
5 Capt. Aley Nabi Rizivi Marine May-1973 Jul-2012
6 Mr. C. Maheshwar Marine Feb-1958 Oct-2011
7 Mr. Vijay Chavan Marine Nov-1962 Jan-2014
8 Capt. A.R. Murthy Marine Sep-1959 Jun-2013
9 Capt. R. Gopalakrishnan Marine Mar -1974 Jun-2014
10 Mr. T.P. Bhamra Marine Aug-1972 Feb-2013
11 Dr. Prakash Birade Non-Marine Dec-1969 Jan-2015
12 Capt. Keith Miranda Marine Sep-1954 Jul-2016
13 Capt. Rajinder Yadav Marine Nov-1949 Jul-2016
14 Capt. Sudhir Rai Marine Oct-1961 Apr-2017
15 Mr. Mahesh Kulkarni Non-Marine May-1987 Sep-2011
16 Mr. Ghulam Ansar Non-Marine Oct-1967 Mar-2013
17 Ms. Parnita Rasal Non-Marine Mar-1987 Jan-2016
18 Mr. Raju Gite Non-Marine Jun-1969 Feb-2014
19 Mr. Murikkoli Chandaran Marine Sep-1956 Sep-2014
20 Mr. Shashikant Sharma Non-Marine Sep-1985 Mar-2014
21 Mr. Tanaji Vijaykumar Chavan Non-Marine Sep-1979 Sep-2016
22 Mr. Harsh Pandya Non-Marine Mar-1989 Jun-2017
Sr. No Faculty Name Marine/ Non-Marine DOB DOJ
1 Mr. Balwant Paswan Marine Jun-1985 Jul-2010
2 Mr. Birendra Yadav Marine Oct-1963 Jul-2011
3 Mr. Omprakash Pal Marine Jun-1953 Aug-2011
4 Mr.Parag Joshi Marine Oct-1978 Jul-2012
5 Mt. Basant K. Sharma Marine Oct-1960 Aug-2011
6 Mr. Hari Om Singh Marine Jun-1978 Nov-2011
7 Mr. Ganesh Shetye Non-Marine Jun-1976 Oct-2009
8 Mr. Omkar Nath Mishra Marine Jan-1969 Jul-2010
9 Mr. Nitin Kumar Patel Marine Jul-1966 Mar-2010
10 Mr.Mangesh Gaikwad Non-Marine May-1974 Apr-2011
11 Mr. Manoj Ghare Non-Marine Jul-1991 Jul-2011
12 Mr. Datta Payagude Marine Jun-1977 Oct-2011
13 Mr. Dinesh Kharat Marine Sep-1969 Jul-2012
14 Mr. Nitin Ghare Non-Marine Mar-1984 Mar-2011
15 Mr. Baldev Raj Marine Apr-1958 Sep-2009
16 Mr. Tarsem Chand Marine Dec-1959 Jan-2011
17 Ms. E.S. Krishnan Kutty Marine Jul-1963 Apr-2013
18 Mr. Manmohan V. Krishnan Marine Nov-1954 Sep-2013
19 Mr. Darshan Malkar Non-Marine Jun-1993 Oct-2013
20 Mr.Dinesh Kr. Rai Marine Jul-1976 Oct-2013
21 Mr. Narayan Poojary Marine Jun-1955 May-2014
22 Ms. Madhavi Surve Non-Marine Apr-1988 May-2014
23 Tukaram Bhosale Non-Marine Oct-1957 Dec-2015
24 Mr. Ashok Gangurde Non-Marine Nov-1973 Aug-2009
25 Mr. Parag Ramteke Non-Marine Feb-1983 May-2015
26 Mr.Hukumsingh Non-Marine Feb-1983 Oct-2016
27 Mr.Bhupendra Singh Non-Marine Mar-1983 Apr-2017
Sr. No Faculty Name Marine/ Non-Marine DOB DOJ
1 Mr. Abdul Saleem Mohammad Marine May-1964 Jul-2012
2 Mr.Ajit Kumar K.T. Marine Jul-1962 May-2012
3 Mr. Indra Narang Non-Marine Jul-1955 Sep-2014
4 Capt. Sunil Vadgaonkar Marine Mar-1958 Feb-2016
5 Mrs. Pinky Roy Non-Marine Sep-1973 2012
6 Mr.Narendr Mathur Marine Jun-1953 Feb-2017